Forside

Velkommen til Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden


I øjenhøjde med psykiatrien ...

Psykiatriforeningernes Fællesråd samler alle psykiatriforeningerne inden for Region Hovedstaden - og sammen arbejder vi for at psykiatribrugere og deres pårørende kan få indflydelse og indgå i et samarbejde med behandlingssystemet og psykiatrien generelt, gerne i form af et partnerskab.

I 2016 deltager vi bl.a. i følgende projekter:

* Afholdelse af recoverycafeer for henholdsvis psykisk sårbare og pårørende (som vi selv står for)
* Oprettelsen af et "Psykiatriens Hus" på Nørrebro 
* Projektet "Bedre behandling under indlæggelse" i Region Hovedstadens Psykiatri

De seneste års resultater:

* Oprettelse af en recoveryskole
* Formulering af en strategi for brugerdeltagelse
* Etablering af brugerstyrede senge
* Patientens mål medtages nu i behandlingsplanen 
* Udarbejdelse af kodeks for god medicinsk behandling
* Ansættelse af farmaceuter i de psykiatriske akutmodtagelser
* Fokus på kost og motion som en del af behandlingen
* Ansættelse af medarbejdere med brugerbaggrund
* Nedbringelse af anvendelsen af tvang
* Fokus på børn som pårørende til psykisk syge
* Flere aktiviteter for patienter på de lukkede afsnit
* Kortere ventetid på udredning for en psykisk lidelse 
* Bruger-til-bruger-projekter, der er ideudviklet af brugere og implementeres i samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri og udvalget kommuner
* Udarbejdelse af en udskrivningsguide, der er lavet af brugere og anvendes på de psykiatriske centre
* Oprettelse af et informationscenter (Psykinfo) som i de øvrige regioner
* Informationsside om recovery på Region Hovedstadens Psykiatris hjemmeside 

Det er fortsat vigtigt at gøre os gældende i samspillet med psykiatrien i Region Hovedstaden. Fælllesrådet har siden oprettelsen i april 2006 muliggjort dette.

I 2015 blev der oprettet 6 nye beslutningsfora, hvor bl.a. repræsentanter fra Fællesrådet har mulighed for at få direkte indflydelse på beslutninger og tiltag inden for recovery, patientbehandling, patient- og pårørendeinddragelse, uddannelse, nedbringelse af tvang og meget mere. Derudover mødes vi med regionens psykiatriudvalg og er repræsenteret i et dialogforum med psykiatriledelsen i Region Hovedstaden, hvor vi kan præge udviklingen af psykiatriens rammer, regler og nye tiltag. Du kan være med til at få indflydelse på de enkelte psykiatriske centre i regionen ved at blive medlem af et af de mange lokale dialogfora.

Ligeledes blev der i 2015 etableret en recoveryskole, hvor nogle af underviserne har brugerbaggrund.

Vi er nu 25 lokalforeninger i Region Hovedstaden fra 14 landsforeninger. I alt indgår 87 aktive tillidsfolk i arbejdet i Fællesrådets Repræsentantskab samt i de forskellige dialogfora. Netværket mellem os som frivillige er i sig selv meget værdifuldt - og den indbyrdes dialog er givtig.

Vores fokusområder er inddragelse, recovery og rehabilitering, kvalitet og valgmuligheder i behandlingen, afstigmatisering og sammenhængende patientforløb. Samarbejdet er åbent for alle lokalforeninger i regionen.

Du kan læse mere om vores mål og indsatser her på websitet.

Fokusområder:

Vi i Psykiatriforeningernes Fællesråd beskæftiger os med en række fokusområder. Områder som vi anser for både vigtige og relevante at bidrage med viden til, eller arbejde for at forbedre rammerne omkring.

Vi forsøger bla. at sætte vores præg på arbejdsgange, regler og rettigheder indenfor det psykiatriske felt, via indgåelse og deltagelse i dialogfora med psykiatriens ansatte. Både på lokalt, ledelses- og politisk niveau.

Det er også vigtigt for os, at skabe gode rammer for patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Region Hovedstaden. Af samme grund har vi arbejdet meget tæt med psykiatriens ansatte og andre brugerforeninger i forhold til skabelsen af en strategi for området.

Et område som også tæller stor interesse, er rehabiliterings- og recoveryområdet, og af samme grund har vi gjort os gældende – og formidlet vores standpunkter – ved mange relevante konferencer, temamøder, i arbejdsgrupper og senest ved udarbejdelsen af en strategi for brugerdeltagelse på alle de psykiatriske centre i Region Hovedstaden.

Vi har også et tæt samarbejde med Psykinfo København, hvor vi er repræsenterede i Psykinfos samarbejdsforum. Seneste større fællesarrangementer, var afholdelsen af Sindets Dag 2014 med fokus på konkrete tiltag inden for brugerinddragelse, og Sindets Dag 2015 om børn som pårørende samt Sindets Dag 2016 om p?r?rendeinddragelse og p?r?rendest?tte.